Pravilnik Kampanje sa svrhom 2022. Rules Campaigns with Purpose 2022

PRAVILNIK FESTIVALA DRUŠTVENO ODGOVORNE KOMUNIKACIJE «KAMPANJE SA SVRHOM» 2022

“Usmeravanje naših nastojanja za dobrobit čovečanstva znači prvenstveno da to radimo za dete.». Marija Montesori

Član 1 – Kampanje sa svrhom

Festival društveno odgovorne komunikacije “KAMPANJE SA SVRHOM” prepoznaje društveno odgovorne kampanje namenjene dobrobiti dece i pojedinca. Kampanja koja ponese titulu «KAMPANJE SA SVRHOM» je kampanja koja je koristila moć komunikacija da dotakne određeni društveni problem vezan za decu ili pojedinca, skrene pažnju javnosti na njega i ponudi moguća rešenja, kao i kampanja koja je direktno uticala na poboljšanje uslova života dece i pojedinca u Srbiji.

Za titulu «Kampanje sa svrhom» mogu konkurisati i one kampanje koje nisu direktno imale za temu decu i dobrobit dece, ali su uticale na dobrobit pojedinca, a time indirektno i na dobrobit dece i društva. To se posebno odnosi i na CILJEVE ODRŽIVOG RAZVOJA koje su definisale Ujedinjene nacije (Globalni ciljevi za održivi razvoj). KAMPANJE SA SVRHOM smatraju da je održivi razvoj neraskidivo povezan sa budućim generacijama. Sve kampanje koje za cilj imaju unapređenje jednog od 17 ciljeva održivog razvoja mogu da se kandiduju za titulu KAMPANJE SA SVRHOM. Ciljevi održivog razvoja su: svet bez siromaštva, svet bez gladi, zdravlje i blagostanje, kvalitetno obrazovanje, rodna ravnopravnost, čista voda i sanitarni uslovi, pristupačna energija iz čistih izvora, dostojanstven rad i ekonomski rast industrija, inovacije i infrastruktura, smanjenje nejednakosti, održivi gradovi i zajednice, održiva potrošnja i proizvodnja, zaštita klime, očuvanje vodenog sveta, očuvanje života na zemlji, mir, pravda i snažne institucije i partnerstvom do ciljeva.

Titula «KAMPANJE SA SVRHOM» se potvrđuje dobijanem STATUETE “KAMPANJE SA SVRHOM”. Festival proglašava i tri najbolje društveno odgovorne kampanje koje će biti odlikovane glavnim priznanjem – SPECIJALNOM STATUETOM «KAMPANJE SA SVRHOM» (KAMPANJE SA SVRHOM GRAND PRIX).

«KAMPANJE SA SVRHOM» su prvi festival društveno odgovorne komunikacije u Srbiji.

Član 2 – Inicijator i organizator

Inicijator i organizator prvog Festivala društveno odgovorne komunikacije u Srbiji je udruženje «Žute Patalone – Inicijativa za proučavanje detinjstva i Koncept inkubator društvene odgovornosti»

Član 3 – Datum održavanja

Festival «KAMPANJE SA SVRHOM» održava se jednom godišnje, na Međunarodni dan deteta, 20.11. u okviru događaja «Kampanje sa svrhom». Prvi Festival «Kampanje sa svrhom» održavan je 20.11.2021. godine.

Član 4 – Učesnici

Titula «KAMPANJE SA SVRHOM» se dodeljuje kompanijama, institucijama, organizacijama, medijima, marketinškimm, PR i digitalnim agencijama. Na konkursu za «KAMPANJE SA SVRHOM» mogu da učestvuju sva pravna lica sa sedištem u Srbiji ili koja posluju u Srbiji, a koja su realizovala komunikacione kampanje na teritoriji Republike Srbije sa društveno odgovornom temom za dobrobit dece ili temom koja utiče na dobrobit dece, pojedinca i društva kako je definisano u članu 1.

Član 5 – Javni poziv

Poziv za smotru «KAMPANJE SA SVRHOM» raspisuje se javno u septembru, u skladu sa odredbama ovog Pravilnika.

Član 6 – Tim počasnih selektora

Odabir kampanja kojima će biti dodelja titula «KAMPANJE SA SVRHOM», obavlja tim počanih selektora sastavljen od priznatih i dokazanih stručnjaka iz oblasti društveno odgovorne komunikacije, marketinške teorije i prakse i brige o dobrobiti dece.

Počasni selektori su imenovani iz redova kompanija, preduzetnika, institucija, nevladinog sektora, medija i marketinških i PR agencija.

Kandidate za počasne selektore predlaže i bira inicijator i organizator Festivala «Kampanje sa svrhom».

Rad počasnih selektora je dobrovoljan.

Član 7 – Cilj i vizija

Ovim festivalom, inicijator i organizator Udruženje «Žute Patalone – Inicijativa za proučavanje detinjstva i Koncept inkubator društvene odgovornosti» želi da podstakne društveno odgovornu komunikaciju i komunikaciju koja je usklađena sa društvenim ciljevima, naročito onim koji se tiče dobrobiti dece. To je u skladu sa ciljevima udruženja definisanim Statutom, a između ostalog: podsticanje društveno odgovornog poslovanja usmerenog na dobrobit dece; promovisanje korporativne društveno odgovorne komunikacije usmerene na dobrobit predškolske i školske dece; podsticanje korporativnog i institucionalnog sektora da svoje poslovanje i komunikaciju usklađuje sa dobrobiti dece. Prepoznavanjem i odlikovanjem kampanja koje koriste moć komunikacija za unapređenje života dece dajemo primer kako možemo da utičemo na dobrobit dece, pojedinca i društva u celini.

Festival «KAMPANJE SA SVRHOM» ima za cilj da podstakne korporacije da komunikacione ciljeve usklađuju sa interesima javnosti, i to tako da uočavanjem društvenih problema pomažu u rešavanju tih problema istovremeno komunicirajući svoje vrednosti. Pomoć onima kojima je najpotrebnija uključuje uticaj na buduće generacije, i to sistemski i preventivno.

“Usmeravanje naših nastojanja za dobrobit čovečanstva znači prvenstveno da to radimo za dete.  Dete, zaboravljeni građanin, mora biti poštovano u skladu sa svojom pravom vrednošću. Prava deteta kao ljudskog bića koje oblikuje čitavo čovečanstvo moraju biti sveta, a sveti zakoni njegovog normalnog psihičkog razvoja moraju osvetliti put civilizaciji».  Marija Montesori

«Dete ima tu sposobnost da razvije i pokaže opipljiv dokaz mogućnosti boljeg čovečanstva.» Marija Montesori

Član 8 – Revijalni karakter

Festival «Kampanje sa svrhom» je smotra revijalnog karaktera, što znači da ima simboličan takmičarski karakter, a o eventualnom punom takmičarskom karakteru godišnje smotre odlučivaće Skupština Udruženja Žute Patalone. Organizator ovim pravilnikom konstatuje da društveno odgovorna komunikacija i misija ovog Festivala prevazilazi okvire merljivosti, iako ih ne isključuje.

Član 9 – Uslovi za prijavu

Sve prijavljenje kampanje moraju biti u skladu sa zakonima Republike Srbije.

Pod društveno odgovornom kampanjom se podrazumeva komunikacija vezana za društveno odgovornu aktivnost koja je plasirana putem minimum jednog sredstva marketinške komunikacije i namenjena minimum jednom ciljnom auditorijumu.

Sve kampanje koje su realizovane u prethodnih godinu dana, zaključno sa početkom konkursa, mogu biti prijavljene za titulu «KAMPANJE SA SVRHOM».

Adaptirane međunarodne kampanje mogu biti prijavljene za titulu «KAMPANJE SA SVRHOM» ukoliko su relevantne za dobrobit dece i pojedinaca u Srbiji.

Kampanje usmerene na određeni konkretan humanitarni cilj takođe mogu konkurisati za titulu «KAMPANJE SA SVRHOM», ukoliko su usmerene na dobrobit dece i pojedinca u Srbiji.

Aktivnosti koje su za cilj imale donacije organizacijama koje se bave dobrobiti dece, takođe mogu konkurisati za titulu KAMPANJE SA SVRHOM ukoliko su propraćene kampanjom u smislu definicije kampanje u ovom Pravilniku.

Kampanje koje ne mogu konkurisati za titulu KAMPANJE SA SVRHOM su kampanje koje promovišu konkretan proizvod bez konteksta društveno odgovorne aktivnosti.

Kampanje koje ne mogu konkurisati za titulu KAMPANJE SA SVRHOM su kampanje koje finansiraju oglašivači koji po Zakonu o oglašavanju imaju posebno regulisan status kad je u pitanju sponzorisanje aktivnosti namenjene deci i maloletnim licima, a to se precizno odnosi na oglašivače: Priređivač klasičnih i posebnih igara na sreću, Oglašivač duvanskih proizvoda i Oglašivač alkoholnih pića.

Sve što nije pokriveno ovim Pravilnikom, organizator i tim počasnih selektora će razmatrati prema običajima dobre poslovne prakse, ciljeva organizatora definisaniih Statutom i ovim Pravilnikom i etičkih normi.

Član 10 – odababir Kampanja sa svrhom

Odluka o tome koje kampanje će poneti titulu «Kampanje sa svrhom» pripada timu počasnih selektora. Tim počasnih selektora čini 13 uglednih pojedinaca iz oblasti društveno odgovorne i marketinške komunikacije, kao i brige o dobrobiti dece.

Organizator nakon pregleda svih pristiglih kampanja, vrši proveru da li prijavljene kampanje zadovoljavaju osnovne propisane kriterijume.

Počasni selektori pregledaju sve prijavljene kampanje koje su prošle osnovnu proveru organizatora i donose svoju ocenu o tome da li kampanja može da ponese titulu «Kampanje sa svrhom».

Osnovni kriterijum za donošenje odluke jeste da li je kampanja namenjena dobrobiti dece i pojedinca i da li je u skladu sa svim etičkim kodeksima.

Svaki počasni selektor ocenjuje prijavljene kampanje samostalno i suvereno, u skladu sa stručnim znanjem, ugledom i autoritetom.

Selektor ocenjuje kampanje sa DA ili NE. Ukoliko je kampanja dobila većinu glasova DA (minimum 7), poneće titulu «Kampanje sa svrhom».

Tim počasnih selektora predlaže i tri (3) najbolje kampanje. Kriterijumi za najbolju društveno odgovornu kampanju su najbolja sinergija komunikaciohih ciljeva, značaja teme i vidljivosti kojom je ostvaren uticaj.

Tri (3) kampanje koje su ponele najveći broj glasova, biće nagrađene posebnim priznanjem – specijlanom statuetom «Kampanje sa svrhom» i Titulom «Najbolje društveno odgovorne kampanje u Srbiji».

Tim počasnih selektora se sastaje minimum jednom na zajedničkoj sesiji pre konačnog prolašenja dobitnika.

Organizator nema mogućnost da na bilo koji način utiče na odluku počasnih selektora niti da predlaže ili diskvalifikuje prijavljene projekte.

Član 11 – Rokovi i način prijave

Prijave su otvorene od 20.09.2022.

Rok za prijavljivanje kampanja je 20.10.2022. godine. Rok za prijavu može biti produžen do 27.10.2022. godine o čemu odlučuje organizator na osnovu dinamike pristizanja radova i interesovanja za prijave.

Kampanje se prijavljuju elektronski, na mail kampanjesasvrhom@zutepatalone.com.

Prijava kampanje treba da sadrži:

popunjeni formular za prijavu i

prezentaciju kampanje.

Formular za prijavu se može preuzeti na linku: https://zutepatalone.wordpress.com/prijavni-formular-kampanje-sa-svrhom-2022-aplication-form-campaigns-with-purpose-2022/

(kopiranjem obrasca tabele) ili upitom na kampanjesasvrhom@zutepatalone.com

Prezentacija kampanje treba da sadrži naziv kampanje, polazište, osnovni cilj i ideju, kao i pregled realizacije i poznatih rezultata.

Prezentacija se šalje putem linka za preuzimanje ili kao prilog u mailu, i to u jednoj od sledeće tri forme:

Video u trajanja do 3 minuta (format: mp4 ili YouTube download link)

Case board (format: JPG, 7063x5008px, do 15 MB, max. 300 reči) ili

Prezentacija do 25 slajdova (format: PDF ili PPT)

Napomena 1: u slučaju da je prezentacija kampanje ukupne veličine koja može da se pošalje mailom, prihvata se slanje u formi priloga u mailu.

Napomena 2: Video mora sadržati muziku koja je dozvoljena u smislu autorskih prava za prikazivanje na platformi You Tube.

Član 12 – Kotizacija

Kotizacija za prijavu kampanje iznosi 18.700 dinara. Uplatom iznosa kotizacije pre procesa selekcije odnosno do 20.10., kampanja stiče pravo da bude ocenjivana. Uplate se vrše na račun organizatora, prema ispostavljenom računu, izdatom nakon prijema prijavnog formulara.

Kampanja može biti prijavljena više puta, ukoliko je prijave različita pravna lica. U tom slučaju, svako pravno lice plaća kotizaciju, a statutea «Kampanje se svrhom» se izrađuje u broju primeraka prema broju prijava za konkretnu kampanju.

Član 13 – Ostalo

Sve kampanje koje su odlikovane biće javno objavljene.

Učestvovanjem u ovom festivalu, učesnici su saglasni da se pridržavaju uslova i  odluka počasnih selektora. Organizator zadržava pravo da koristi i objavljuje učesnike i njihova imena u štampi, online, ili na drugi način, a vezano za ovaj festival. Prihvatanje ovih uslova je dozvola za organizatora da koristi imena i materijale u edukativne i promotivne svrhe bez naknade. Učešćem u ovom takmičenju učesnici oslobađaju organizatora bilo kakve odgovornosti, štete ili povrede autorskih ili srodnih prava.

Član 14 – Završne odredbe

Sve što nije definisano ovim Pravilnikom, Organizator će rešavati u duhu dobre poslovne prakse, svojih ciljeva definisanih statutom i etičkih normi.

U Beogradu, 20.09.2022.